20160713T1456-0344-CNS-NAPA-IDENTITY-GARVEY crop.jpg

John Garvey, president of the Catholic University of America (CNS/Tyler Orsburn)
John Garvey, president of the Catholic University of America (CNS/Tyler Orsburn)