2019-10-24 12.59.11 c.jpg

Salesian Fr. Joshtrom Kureethadam (NCR photo/Brian Roewe)
Salesian Fr. Joshtrom Kureethadam (NCR photo/Brian Roewe)