IMG_1006 c.jpg

St. Susanna Parish's Nativity scene (Courtesy of St. Susanna Parish)