Thích Nhất Hạnh 2007 RESIZE.jpg

Thích Nhất Hạnh in Vietnam in 2007 (Flickr/d nelson)
Thích Nhất Hạnh in Vietnam in 2007 (Flickr/d nelson)