webRNS-David-Seth-Kirshner cc.jpg

David-Seth Kirshner (RNS/Provided photo)